Beretning fra gårsdagens generalforsamling

Der blev i aften afholdt den længe ventede generalforsamling i AGC, her kommer et mini referat:
Efter den traditionsrige mindestund for vores afdøde klubkammerater blev Svend Frandsen valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Herefter bad Bjarne Pedersen om ordet. Bjarne ville gerne suspendere generalforsamlingen, idet han mente, den var i demokratisk underskud, da der ikke var mødt så mange op pga Corona. Formanden svarede, at det ikke var bestyrelsens opfattelse og, at generalforsamlingen nu kunne gå i gang. Der var ikke yderligere kommentarer fra salen om dette.
Beretningen blev hurtigt godkendt uden indlæg fra salen, ligeså blev årsrapport for 2019 og budget for 2020.
Herefter blev bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne godkendt, og skal således til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes den 17. nov.
Hans-Otto Jørgensen og Ib Lyng blev genvalgt til bestyrelsen, ligesom revisor og revisor suppleant blev genvalgt.
Under punktet Eventuelt redegjorde formanden for bestyrelsens ønske om optagelse af lån på op til 2 millioner kroner til etablering af et nyt og forbedret vandingsanlæg. Jvn.f vedtægterne kræver det generalforsamlingens godkendelse, at optage pant i klubbens faste ejendom. Dette forslag vil derfor også blive forelagt på den ekstraordinære generalforsamling til november. Bestyrelsen udsender i denne uge indkaldelse og materiale til brug for den ekstraordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen sluttede efter 50 min. med, at formanden takkede de fremmødte, de ansatte og dirigenten.