På medlemsmødet i januar blev der udtrykt ønske om et nyt baneudvalg og bestyrelsen har derfor besluttet at etablere et baneråd, hvis formål det skal være, at give input til drift og udvikling af vores golfbane.
Det nye baneråd, der kommer til at bestå af 10-12 personer, inviteres i løbet af den kommende uge til det første møde, der forventes afholdt før sæsonstart

Rådet får en rådgivende funktion i forhold til den daglige drift og det er medlemmerne af banerådets opgave at formidle idéer og følge op på de planer og projekter, der sættes i værk.
Banerådets medlemmer udpeges så de repræsenterer et bredt udsnit af medlemsgrupperne i golfklubben – unge og lidt-ældre :), mænd, kvinder og repræsentanter for de dygtigste spillere og de nyeste medlemmer.
Der udpeges medlemmer med en bred omgangskreds i klubben for at skabe kontakt til så mange medlemmer som mulig i håb om derigennem at sikre medlemmernes adgang til indflydelse på banens drift og udvikling, på en ordentlig og ledelsesmæssigt bæredygtig måde.
Banerådet holder 2-3 årlige møder, hvor forskellige emner bringes på bane og debatteres.
På møderne repræsenteres klubben af clubmanageren og et bestyrelsesmedlem, der deltager på lige fod med de øvrige medlemmer af banerådet. Chefgreenkeeperen deltager med sin faglige ekspertise og sine input og forslag.

Forud for møderne kan medlemmer af banerådet indsende emner, der ønskes behandlet.
På møderne fremlægges og drøftes desuden elementbeskrivelsen og data fra Golfspilleren i centrum.

Banerådet kan på møderne indstille forslag til bestyrelsen.

På og efter medlemsmødet har flere medlemmer vist deres interesse, og en række kandidater har alle fået en invitation.
Når banerådet er endelig sammensat, vil rådets sammensætning og opgaver kunne læses på hjemmesiden